برگزاری رویداد فناوری‏های همگرا  از 22 تا 24 مرداد ماه