دوره آموزشی طب سنتی در ایران/ اول بهمن ساعت 11 تا 12