رییس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در وبینار چالش های اخلاقی بالینی در پاندمی کرونا، دوراهه ها و تصمیم سازی، عنوان کرد: لزوم شناسایی گروه های با آسیب پذیری بالا در شرایط همه گیری کووید ۱۹