سومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری درعفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار برگزار می شود