ششمین نشست بازخوانی زلزله 21 آبان 1396 سرپل ذهاب- کرمانشاه