معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می کند؛ شب قدر، پژوهش آینده نهاد دانشگاه در ایران