نخستین جشنواره جایزه ملی وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم