هشتمین سمپوزیوم و پنجمین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار