هفته سلامت جمعه سوم اردیبهشت؛ آموزه های دینی و پیوند نهاد های مذهبی و نظام سلامت برای ساخت جهانی عادلانه تر و سالم تر