هفته پویش ملی آسم/ اصلاح باورهای نادرست درباره آسم