وبینار « سالمندی و کووید 19» با همکاری متخصصان بیمارستان توانبخشی رفیده