وبینار آشنایی با طرح تشکیل شبکه بین المللی نانو فناوری ایمن و پایدار