وبینار آموزشی covid 19 (وبینار شماره 8)/ PPE و مراقبت از افراد با تماس نزدیک