وبینار آموزشی covid19 (وبینار شماره 10)/ درمان بیماران کانسر در پاندمی کووید19