پنجمین وبینار از سلسله وبینارهای آموزش مبتنی بر شبیه سازی برگزار می شود