کنفرانس هفتگی وبیناری؛ توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان طب سنتی