سومین سمپوزیوم کاربرد تصویربرداری در تحقیقات پیش بالینی