مسابقه آموزشی فرهنگی با محوریت کتاب بانوی اول روایت تاریخی - داستانی از زندگانی اوامومنین حضرت خدیجه (س)