• 88/01/19 - 10:13
  • 23
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه

سياست هاي استراتژيك وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در برنامه سوم توسعه

.

1)    فراهم كردن بستر مناسب براي افزايش مشاركت جامعه در تصمصم گيري،‌ اجرا و ارزشيابي خدمات بهداشتي و درماني ازطريق افزايش سهم بخش غير دولتي ،‌تشكل هاي تعاوني و خيريه در ارائه خدمات بهداشتي، درماني و توانبخشي و كاهش تصدي دولت
2)    كنترل ،‌ريشه كني و حذف بيماري هاي واگيردار با قابليت پيشگيري و درمان مناسب بيماري هاي غيرواگيردار و بهره گيري از دانش بار كلي بيماري ها و ارتقاي سطح كيفي خدمات بهداشتي و درماني و جلب رضايت گيرندگان خدمات
3)         تقويت توسعه همكاري هاي بين بخشي با تاكيد بر حوزه هاي مربوط به محيط زيست ، تغذيه و شيوه هاي زندگي و كيفيت آن
4)    تاكيد بر برخورداري جمعيت ساكن در مناطق شهري با اولويت بهره مندي گروه هاي آسيب پذير و محروم جامعه از مراقبت هاي اوليه بهداشتي
5)        استمرار سياست تحديد مواليد
6)        اجراي سطح بندي خدمات درماني و تأمین و توزيع منابع فيزيكي و انساني در بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي بر مبناي آن
7)        برقراري نظام ارجاع در كليه سطوح درماني كشور
8)        ساماندهي شبكه اورژانس كشور هماهنگ با سطج بندي خدمات در دو جنبه پيش بيمارستاني و بيمارستاني
9)        استقرار نظام پايش و نظارت و ارزشيابي مطلوب بر كليه امور بخش
10)      گسترش توانبخشي مبتني بر جامعه
11)   اولويت پيشگيري از بروز و تشديد معلوليت ها و آسيب هاي اجتماعي و توجه به عوامل آسيب زا بجاي آسيب ديدگان و پيشگيري و كنترل ناهنجاري هاي اجتماعي، رواني و معلوليت ها
12)      اصلاح نظام دارويي كشور
13)      اصبلاح ساختار و تقويت نظام بيمه درمان كشور
14)      ايجاد نظام اطلاعات مديريتي مناسب
15)   افزايش سهم اعتبارات بهداشت، ‌درمان و توانبخشي از منابع عمومي و توليد ناخالص ملي تا رسيدن به متوسط قابل قبولي از نرخ جهاني و تأمین منابع و تعيين تعرفه هاي بهداشتي و درماني بر مبناي قيمت تمام شده خدمات (يا اصلاح ساختار مالي )
16)   اصلاح ساختار، تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جهت كاهش تصدي در امور اجرايي و تقويت نقش سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت و تقويت سياست عدم تمركز و تفويض اختيار در زمينه مديريت فني و پشتيباني تا سطوح محيطي
17)      ارتقاي امنيت غذا و تغذيه در كشور
18)   نهادينه كردن پژوهش در آموزش و ارائه خدمات بهداشتي، درماني و توانبخشي و توسعه تحقيقات علوم پزشكي بويژه تحقيقات كاربردي
19)      تقويت و توسعه نظام مالي اطلاع رساني علوم پزشكي كشور
20)       تبيين و تثبيت جايگاه بخش آموزش عالي به عنوان يك بخش زير بنايي در برنامه هاي توسعه منابع انساني و رشد و توسعه كشور
21)      ارتقاي كيفيت آموزش در همه رده هاي نيروي انساني گروه پزشكي متناسب با ضرورت هاي توسعه
22)      گسترش و ايجاد دوره هاي آموزش مداوم براي جامعه پزشكي
23)   ارتقـاي كيفيت مديــريت خدمات و توسعه كاربرد مديريت كيفيت فراگير ؛(TOM) و راهبرد “ ارتقاي مستمر كيفيت (CQI) در دانشگاه هاي علوم پزشكي
24)      ارتقاي اخلاق پزشكي براساس آموزش هاي (يا تعاليم)علمي و ديني در جامعه پزشكي
25)   فراهم كردن بستر مناسب براي بهبود وضعيت معيشتي و رفاهي و تأمین بهداشت رواني دانشجويان براي ارتقاء كيفيت علمي و كارآيي آنان
26)      تقويت نظام تأمین امكانات براي تربيت كادر هيئت علمي و نيروي انساني متخصص
27)      ارتقاي وضعيت تحصيلي، ‌فرهنگي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر براي حفظ و تعميق ارزشهاي اسلامي و انقلابي
28)   ارتقاي ارزش هاي اسلامي درهمه ابعاد زندگي فردي و اجتماعي دانشجويان و ايجاد زمينه مناسب براي رشد استعداد ها و خلاقيت آن ها و ارتقاي اخلاق پزشكي بر اساس تعاليم اسلامي در جامعه پزشكي
29)      ارتقاي فرهنگ ارائه خدمات بهداشتي درماني مطابق با موازين شرعي و پاسخگويي به حق انتخاب بيماران
  • گروه خبری : سياست ها و برنامه ها
  • کد خبر : 2177
کلمات کلیدی