• 92/03/08 - 15:31
  • 5
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
به گزارش خبرنگار وبدا

جلسه هيئت امناي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

اولين جلسه هيئت امناي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود درسال 92 با حضور دکتر امين لو مشاور وزير درامور برنامه و بودجه و دبير مجامع، شوراها وهيات هاي امنا ، دکتراعرابي رئيس دانشگاه و اعضاي هيات امنا ء و نمايندگان معاونتهاي وزارت بهداشت درمان آموزش و پزشكي در محل دبيرخانه هيئت هاي امناي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در تهران تشكيل شد.

اولين جلسه هيئت امناي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود درسال 92 با حضور دکتر امين لو مشاور وزير درامور برنامه و بودجه و دبير مجامع، شوراها وهيات هاي امنا ، دکتراعرابي رئيس دانشگاه و اعضاي هيات امنا ء و نمايندگان معاونتهاي وزارت بهداشت درمان آموزش  و پزشكي در محل دبيرخانه هيئت هاي امناي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در تهران تشكيل شد.

گزارش عملكرد سال 91 دانشگاه علوم پزشكي همراه با ارايه شاخصها و نيز طرح پيشنهادات مشترك دانشگاهها ، بودجه تفضيلي سال 92 و بررسي پيشنهادات دانشگاه علوم پزشكي شاهرود در دستور كار  اين جلسه قرارد اشت  .

دكتر اعرابي رئيس دانشگاه علوم پزشكي شاهرود بابيان گزارش عملكرد دانشگاه اعلام كرد :

گزارش عملكرد دانشگاه برمبناي شاخصهاي آموزشي ،دانشجويي ، پژوهشي و سلامت و مقايسه با دوره چهار ساله آن خو اهد بود كه در اين خصوص 150 شاخص به هيئت امنا ارايه شده است كه با توجه به تعداد زياد شاخصها چيكده آنها در 48 شاخص ارايه خواهد شد.

دكتر اعرابي در ادامه بيان داشت :سال 91 از نظر اعتبارات و امور مالي سال سختي براي حوزه سلامت بود اما با عنايت خداوندو تلاش مجموعه دانشگاه توفيقات مثال زدني در حوزه هاي مختلف حاصل شد كه از آن جمله به فارغ التحصيلي اولين دانش آموخته دكتري تخصصي بهداشت باروري و رشد و بهبود شاخصها درتمامي حوزه هاي آموزشي دانشجويي ،پژوهشي، بهداشتي و درماني مي توان اشاره كرد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي شاهرود درادامه افزود:

گزارش واحدها و بازخورد نظرات بخشهاي مختلف وزارت متبوع درخصوص شاخصهاي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود بيانگرنزديكي وبرابري شاخصهاي دانشگاه با شاخصهاي كشوري ودر مواردي وضعيت بهتر در مقايسه با شاخصهاي كشوري مي باشد.

شايان ذكر است در اين جلسه پس از گزارش عملکرد دانشگاه  پيشنهادات مشترک هيات هاي امنا وبرخي  پيشنهادات اختصاصي دانشگاه به تصويب رسيد که پس از ابلاغ مقام عالي وزارت، اطلاع رساني لازم انجام خواهد شد. در اين جلسه با تاكيد بر سياست صرفه جويي در حوزه هاي مختلف و هزينه كرد بهينه منابع  از عملکرد دانشگاه توسط اعضاي محترم هيات امنا تقدير و تشکر به عمل آمد.

 

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه ها,شاهرود
  • کد خبر : 88852
کلمات کلیدی