اخبار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (وبدا) را به روش های زیر دنبال کنید


 پیام رسان گپ؛ 

    https://gap.im/webda


 پیام رسان سروش؛

http://sapp.ir/webda


 پیام رسان بله؛

https://ble.im/webda


 پیام رسان بیسفون

http://bpn.im/webda