رديف

عنوان راهنما

گروه تدوين

سال انتشار

1

راهنماي محاسبه، تعيين و اعلام شاخص كيفيت هوا

دكتر كاظم ندافي- دكتر مسعود يونسيان- دكتر رامين نبي زاده- دكتر حسن جباري- دكتر نوشين راستكاري- مهندس محمد صادق حسنوند- مهندس سيد رضا غلامي- مهندس شيدا ملك افضلي- مهندس مريم قنبريان- مهندس طيبه الهي- مهندس فاضله كتايون مديري- مهندس ليلا يعقوبي- مهندس فائزه ايزدپناه

1390

2

راهنماي آموزشي دستورالعمل پايش و نظارت در برنامه ابتكارات جامعه محور

مهندس سيدرضا غلامي- دكتر نوشين راستكاري- مهندس طيبه الهي- زهرا سليمي- مهندس ميترا دانش دوست- مهندس مهران خائفي- مهندس سيمين قنبري- مهندس فائزه ايزدپناه

1390

3

راهنماي آموزشي كنترل دخانيات براي دانشجويان

مهندس سيد رضا غلامي- دكتر نوشين راستكاري- دكتر سيد محمد علوي نيا- دكتر حسن آذري پور- مهندس طيبه الهي- مهندس خديجه فريدون محصلي- مهندس بهزاد ولي زاده- مهندس ليلا يعقوبي- مهندس فائزه ايزدپناه

1390

4

راهنماي آموزشي كنترل دخانيات

مهندس سيد رضا غلامي- دكتر نوشين راستكاري- دكتر حسن آذري پور- مهندس طيبه الهي- دكتر سيد محمد علوي نيا- مهندس خديجه فريدون محصلي- مهندس بهزاد ولي زاده- مهندس ليلا يعقوبي- مهندس فائزه ايزدپناه

1390

5

راهنماي مديريت بهداشت محيط در بلايا و شرايط اضطرار

مهندس سيد رضا غلامي- دكتر نوشين راستكاري- مهندس حامد محمدي- مهندس طيبه الهي- مهندس محراب آقازاده- مهندس فائزه ايزدپناه

1390

6

راهنماي عمليات بهداشت محيط در شرايط اضطراري و بلايا

مهندس سيد رضا غلامي- دكتر نوشين راستكاري- مهندس حامد محمدي- مهندس طيبه الهي- مهندس محراب آقازاده- مهندس فائزه ايزدپناه

1390

7

راهنماي برنامه هاي پيش نيازي و شرايط خوب ساخت براي سلامت و ايمني مواد غذايي در سطح توزيع و عرضه

مهندس سيد رضا غلامي- دكتر غلامرضا جاهد خانيكي- دكتر نوشين راستكاري- مهندس طيبه الهي- مهندس فتانه شكرالهي- مهندس محسن فرهادي- مهندس ليلا يعقوبي- مهندس فائزه ايزدپناه

1390

8

راهنماي بهداشت محيط آزمايشگاه هاي تشخيص طبي

مهندس سيد رضا غلامي- دكتر نوشين راستكاري- مهندس محمد صادق حسنوند- مهندس طيبه الهي- مهندس فريبا ملك احمدي- مهندس ناهيد حسن زاده- مهندس مريم ياراحمدي- مهندس فاطمه مومني ها- مهندس ليلا يعقوبي- مهندس فائزه ايزدپناه

1391

9

راهنماي بهداشت محيط مراكز جراحي محدود و سرپايي

مهندس سيد رضا غلامي- دكتر نوشين راستكاري- مهندس محمد صادق حسنوند- مهندس طيبه الهي- مهندس فريبا ملك احمدي- مهندس ناهيد حسن زاده- مهندس مريم ياراحمدي- مهندس فاطمه مومني ها- مهندس رضا نعمتي- مهندس ليلا يعقوبي- مهندس فائزه ايزدپناه

1391

10

راهنماي بهداشت محيط مطب

مهندس سيد رضا غلامي- دكتر كاميار يغمائيان-دكتر نوشين راستكاري- دكتر رضا سعيدي- مهندس طيبه الهي- مهندس فريبا ملك احمدي- مهندس ناهيد حسن زاده- مهندس مريم ياراحمدي- مهندس مهرنوش ابطحي محصل- مهندس ليلا يعقوبي- مهندس فائزه ايزدپناه

1391

11

راهنماي كشوري مديريت فاضلاب بيمارستاني

مهندس سيد رضا غلامي- دكتر كاميار يغمائيان-دكتر نوشين راستكاري- دكتر رضا سعيدي- مهندس طيبه الهي- مهندس فريبا ملك احمدي- مهندس ناهيد حسن زاده- مهندس مريم ياراحمدي- مهندس مهرنوش ابطحي محصل- مهندس ليلا يعقوبي- مهندس فائزه ايزدپناه

1391

12

راهنماي سرفصل ها و محتواي برنامه آموزش مديريت پسماند پزشكي

مهندس سيدرضا غلامي- دكتر كاميار يغماييان- دتر نوشين راستكاري- دكتر رضا سعيدي- مهندس طيبه الهي- مهندس فريبا ملك احمدي- مهندس ناهيد حسن زاده- مهندس مريم ياراحمدي- مهندس مهرنوش ايطحي محصل- مهندس ليلا يعقوبي- مهندس فائزه ايزدپناه

1391

13

راهنماي دفع فاضلاب در شرايط اضطراري-جلد اول

دكتر كاظم ندافي- دكتر رامين نبي زاده- دكتر ميرزمان زمان زاده- مهندس علي مفيضي

1391

14

راهنماي دفع فاضلاب در شرايط اضطراري-جلد دوم

دكتر كاظم ندافي- دكتر رامين نبي زاده- دكتر ميرزمان زمان زاده- مهندس علي مفيضي

1391

15

راهنماي كلرسنجي و ثبت نتايج آن در سامانه جامع بازرسي مركز سلامت محيط و كار

مهندس غلامرضا شقاقي- مهندس ايوب بيكي- مهندس بهروز ميرين بيگلو

1391

16

راهنماي بهداشت آب و فاضلاب در شرايط اضطراري و بلايا

مهندس سيد رضا غلامي- دكتر نوشين راستكاري- دكتر محمد تقي قانعيان- مهندس غلامرضا شقاقي- مهندس ايوب بيكي- مهندس مريم ياراحمدي- مهندس علي متدين- مهندس فائزه ايزدپناه

1391

17

راهنمای ترک دخانیات

مهندس سيد رضا غلامي- دكتر نوشين راستكاري- دكتر حسن آذري پور ماسوله- مهندس طيبه الهي- دكتر سيد محمد علوي نيا- مهندس خديجه فريدون محصلي- مهندس بهزادولي زاده- مهندس ليلا يعقوبي- مهندس فائزه ايزدپناه

1391

18

راهنماي بازرسي بهداشتي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي

مهندس سيد رضا غلامي- دكتر نوشين راستكاري- دكتر محمد علي ززولي- مهندس طيبه الهي- مهندس محسن فرهادي- مهندس فائزه ايزدپناه

1391

19

راهنماي بهداشت محيط صنوف (مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي)

مهندس سيد رضا غلامي- دكتر نوشين راستكاري- دكتر محمد علي ززولي- مهندس طيبه الهي- مهندس محسن فرهادي- مهندس فائزه ايزدپناه

1391

20

راهنماي طبقه بندي پسماندها براي بازرسين بهداشت محيط

دكتر عليرضا مصداقي نيا- دكتر كاظم ندافي- دكتر رامين نبي زاده- دكتر كاميار يغماييان- مهندس محمد صادق حسنوند

1392

21

راهنماي نظارت و پايش آب استخرهاي شنا و شناگاه هاي طبيعي

مهندس سيد رضا غلامي- دكتر نوشين راستكاري-مهندس احمد اصل هاشمي- مهندس پروين بيناي مطلق- مهندس غلامرضا شقاقي- مهندس فائزه ايزدپناه

1392