• 1399/06/26 - 14:21
  • 977
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در سامانه "فارس من":

اجرای قانون و آیین نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی در حال انجام است

مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: معاونت درمان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور بر حسن اجرای قانون و آیین نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی نظارت می کنند .

به گزارش وبدا، مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در پاسخ به سوال مطروحه در سامانه "فارس من" با عنوان «با اجرای قانون انطباق، حریم شخصی بیماران حفظ شود» در تاریخ 17 خردادماه 99 اعلام کرد:

با توجه به اهمیت حفظ کرامت انسانی و رعایت حریم خصوصی گیرندگان خدمت، اجرای قانون و آیین نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس توسط کلیه موسسات پزشکی در حال انجام می باشد و موسسات مذکور موظف می باشند مفاد قانونی مذکور را در حدود توان و امکانات نیروی انسانی در اختیار اجرا نمایند و معاونت درمان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور بر حسن اجرای آن نظارت می نمایند .

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 214723
کلمات کلیدی