• 93/08/17 - 11:58
  • 18
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه
مطلب مندرج در سايت خانه ملت

انتقاد از عدم ميكروب‌زدايي زباله‌ها در اغلب بيمارستان‌هاي تهران

 

پيرو درج مطلب با عنوان: «انتقاد از عدم ميكروب‌زدايي زباله‌ها در اغلب بيمارستان‌هاي تهران » مورخ 9/7/93 خواهشمند است نسبت به درج جوابيه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي روشن شدن افكار عمومي به شرح ذيل اقدام و همكاري لازم صورت گيرد.

 

متن جوابيه

مديريت پسماند هاي پزشكي بر اساس قوانين جاري كشور و با استفاده از روشهاي علمي انجام مي گردد

 

باتوجه به ماده 7 قانون مديريت پسماندها، مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي برعهدة توليدكننده است و در صورت تبديل آن به پسماند عادي برعهده شهرداري‌ها و .... خواهد بود.

به منظور اجرايي نمودن ماده قانوني فوق، وزارت بهداشت ضمن پيگيري مستمر اجراي دستورالعمل تفكیک، در سال 1385 بخشنامه‌اي مبني بر تبديل پسماند خطرناك به پسماند عادي، با استفاده از فناوري غيرسوز در مبدأ توليد، (استفاده از دستگاه بي‌خطرساز در محل توليد پسماند يا سيستم غيرمتمركز) به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ابلاغ نمود.

با تصويب قانون مديريت پسمانددر سال 1383 و آيين‌نامه اجرايي آن در سال 1384 و "ضوایط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته" در سال 1387 مديريت پسماندهاي پزشكي قانونمند گرديد با توجه به ماده ی ۷ قانون مدیریت پسماندها، بیمارستان‌ها موظفند نسبت به مدیریت صحیح پسماندهای تولیدی خود اقدام نمایند و مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی باید بر اساس "ضوایط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته" (مصوبه هیئت دولت) انجام شود.

براساس ماده 64 "ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی وپسماندهای وابسته" بيمارستان موظف است در مبدا توليد پسماندهاي عفوني و تيز و برنده را بي‌خطر كرده و به شهرداري تحويل  دهد و از اين مرحله به بعد طبق ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مديريت اجرايي پسماند بي‌خطر شده با شهرداري‌ها، بخشداري‌ها و ... مي باشد. با توجه به ممنوعيت كاربرد زباله‌سوز در شهرها و مخاطرات ناشی از آنها، وزارت بهداشت با كمك متخصصين، ساير روش‌هاي بي‌خطرسازي پسماند را بررسي و در نهايت استفاده از سيستم‌هاي غيرسوز  بي‌‌خطرساز را پيشنهاد نمود. جهت اجراي ماده 64 بيمارستان‌ها موظف شدند در مبدا توليد پسماندهاي عفوني و تيز و برنده را با سيستم‌هاي غيرسوز و داراي مجوز،  بي‌خطر و به پسماند عادي تبديل کنند.

طبق ماده 69 ضوابط مذكور هر روش تبديل پسماند پزشكي ويژه به عادي بايد داراي ويژگي‌هايي باشد از جمله قابليت غيرفعال سازي ميكروبي اسپورهاي باكتري به ميزان حداقل تا 6 كاهش لگاريتمي در پايه10  (6log10) . و دستگاه‌هاي بي‌خطرساز بر اساس ماده مذكور مجوز دريافت نموده‌اند و اين ويژگي توسط آزمايشگاه‌هاي معتبر قابل ارزيابي است.

بر اساس بخشنامه‌هاي وزارتي بيمارستان‌هاي داراي دستگاه بي‌خطرساز، موظفند اظهارنامه بي‌خطرسازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده را تكميل و پس از تاييد آزمايشگاه معتمد محيط زيست و طي مراحل تعريف شده به سازمان مديريت پسماند ارسال نمايند ضمن آنكه براساس" دستورالعمل ارزيابي عملكرد و پايش ميكروبي، شيميايي و مكانيكي دستگاه‌هاي غيرسوز بي‌خطرساز پسماند "كليه آزمون‌هاي لازم جهت اطمينان از عملكرد دستگاه‌هاي بي‌خطرساز، توسط بيمارستان انجام مي‌گردد و كارشناس بهداشت محيط بيمارستان نيز در تمام  مراحل برانجام صحيح فرايند نظارت دارد.

با توجه به طي مراحل فوق و طبق ماده 7 قانون مديريت پسماند، مسئوليت پسماند عادي و بي‌خطر شده بر عهده شهرداري‌ها مي‌باشد و در خصوص حمل نقل و دفع نهايي پسماند بي خطر شده بايد پاسخگو باشند

 از طرفي مطابق مواد 16 و 29 مصوبه فوق‌الذكر پسماندهاي حاوي فلزات سنگين خطرناك و پسماندهاي سايتوتوكسيك جداگانه جمع‌آوري و مديريت مي‌شوند و كليه پسماندهاي شيميايي و دارويي نيز بر اساس مفاد مصوبه در كيسه‌هايي با رنگ‌بندي مشخص شده تفكيك و جمع‌آوري مي‌گردند (و به هيچ وجه نبايد با دستگاه‌هاي بي‌خطرساز فرآيندي در مورد آنها انجام شود)، و باید به سايت‌هاي مجازي كه سازمان حفاظت محيط زيست مشخص و معرفي  مي‌نمايد منتقل گردند.

بر اساس بازدیدها و گزارشات دانشگاه‌های علوم پزشکی استان تهران در حال حاضر حدود 94.2 درصد بيمارستان‌هاي استان تهران به سيستم‌هاي بي‌خطرساز پسماند (سيستم غيرسوز) مجهز شده‌اند و نسبت به بی‌خطرسازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده اقدام می‌نمایند.

همچنين در كليه بيمارستان‌هاي كشور تفكيك انواع پسماند پزشكي انجام مي‌گردد. و در 96 در صد بيمارستان‌هاي كشور تفكيك پسماند در وضعيت خوب و متوسط مي‌باشد.

با توجه به اهميت مسئله فوق چنانچه بيمارستاني"ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته" را به طور كامل اجرا ننمايد. گواهينامه اعتباربخشي بيمارستان صادر نخواهد شد ضمن انکه تخلفات مراکز بهداشتی درمانی متخلف از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری می‌باشد

لازم به ذكر است دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران ،ایران و شهید بهشتی  بطور مستمر بر عملکرد بیمارستان‌ها نظارت دارند و وضعیت غیر بهداشتی کهریزک نیز  توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران در دست پیگیری می‌باشد.

 

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 116179
کلمات کلیدی