• 99/06/22 - 15:04
  • 1108
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه
پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری فارس:

تولیت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت است

معاونت بهداشت وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: طبق ماده 7 ‌قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی ها به عهده این وزارتخانه است.

به گزارش وبدا، معاونت بهداشت وزارت بهداشت در پاسخ به خبر انتقادی خبرگزاری فارس با عنوان «چراغ سبز شورای شهر جهت واگذاری مسوولیت بهداشت و درمان پایتخت به شهرداری» در تاریخ 30 خردادماه 99 اعلام کرد:

 

طبق اصل 29 قانون اساسی، برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني. دولت مكلّف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند. بنابراین تامین خدمات بهداشتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت به عهده دولت گذاشته شده است.

بر طبق سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. بنابراین تصمیم گیری برای ارایه خدمات و تغییرات مورد نیاز آن به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

طبق ماده 1 ‌قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، که تشکیل وزارت متبوع را به منظور استفاده مطلوب و هماهنگ از امکانات پزشکی کشور در جهت تامین و تعمیم بهداشت و درمان و بهزیستی و آموزش و پژوهش ‌پزشکی و تحقق بندهای 4، 12 و 13 اصل سوم و آن قسمت از اهداف اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می داند، کلیه امور مربوط به خدمات بهداشت و ‌درمان زیر نظر این وزارتخانه تعیین شده است.

طبق ماده 7 ‌قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی ها به عهده این وزارت است.

طبق بند ث ماده 74 قانون پنج ساله ششم توسعه، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظف است در اجرای "نظام خدمات جامع و همگانی سلامت" کلیه آحاد ایرانیان را تحت پوشش نظام سلامت و ارجاع قرار دهد.

براساس ماده 12 آیین‌نامه تشکیلات و طبقه‌بندی مشاغل دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (مصوب سال 1390) امور حاكميتي آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي شود. از قبيل: ارتقا بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماريها، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي.

براساس دستورالعمل ضوابط تعيين مشاغل حاكميتي در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مصوب 1391 که به استناد آیین‌نامه تشکیلات و طبقه‌بندی مشاغل دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (مصوب سال 1390) تصویب شده است، امور حاكمیتي: آن دسته از اموري است كه مالكیت آن بر عهده بخش دولتي بوده و قابل واگذاري به بخش غیردولتي نیست. این امور شامل موارد ذیل مي باشند:

الف- تولیت، سیاستگذاري، برنامه ریزي، استانداردسازي، اعتبار بخشي و نظارت بر حفظ و ارتقاء سلامت جامعه

ب- تولیت، سیاستگذاري، برنامه ریزي، استانداردسازي، اعتبار بخشـي و نظارت در بخش آموزش و پژوهش علوم پزشكي و پیراپزشكي.

ج- ترویج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي و صیانت از هویت ایراني، اسلامي

د- تامین زیرساختهاي سلامت جامعه

ه- عرضه خدمات بهداشت عمومي و اورژانس پیش بیمارستاني

و- عرضه خدمات تشخیصي، درماني، توانبخشي (در مواردي كه بخش هاي غیردولتي آن را تامین نكنند.

ز- صدور، تمدید و لغو موقت و دائم پروانه هاي مربوط به موسسات پزشكي، پیراپزشكي، موسسات فعال در حوزه غذا و دارو، آرایشي، بهداشتي، تحقیقات و ...

ح- انجام امور اداري و مالي و تنظیم روابط خارجي

ط- اجراي برنامه هاي تربیت نیروي انساني گروه پزشكي و پیراپزشكي

ي- تولید، پالایش و توزیع خون و فراورده هاي سالم خوني و پلاسمایي و سلول درماني با حفظ ذخایر استراتژیک آن

ك- انجام تحقیقات بنیادي در زمینه علوم پزشكي و پیراپزشكي

همچنین براساس همین آیین نامه چنانچه واحد سازماني مستقر در واحدهاي تقسیمات كشوري در سطح اول و دوم ارایه خدمات باشد كه مراقبتهاي بهداشتي اولیه را به جمعیت منطقه اي مشخص عرضه مي كنند (نظیر خانه بهداشت، مراكز بهداشتي درماني، مركز بهداشت و پایگاههاي سلامت) پستهاي (مشاغل) آن واحدها، به عنوان مشاغل حاكمیتي محسوب مي شوند.

  • گروه خبری : پاسخگویی به رسانه ها
  • کد خبر : 214499
کلمات کلیدی