• 98/09/11 - 15:05
  • 21
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
در یازدهمین جلسه هفتگی حوزه معاونت درمان انجام شد؛

بررسی عملکرد حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

جلسه ای با حضور دکتر جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، مدیران کل، معاونین و روسای ادارات معاونت درمان وزارت بهداشت و نیز رییس و معاونین درمان و توسعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران، به منظور بررسی عملکرد حوزه درمان این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش وبدا، در این جلسه با بررسی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران براساس آمار، اطلاعات و شاخص ها و مقایسه با نتایج کشوری و استانی به بیان نقاط قوت و چالش ها پرداخته شد.

هر یک از دفاتر حوزه معاونت درمان وزارت بهداشت در گزارشی جداگانه عملکرد حوزه درمان این دانشگاه ها را در حیطه های مشخص تشریح و با تاکید بر تقویت نقاط قوت، راهکارهایی کلی برای رفع کاستی ها و اصلاح فرایندها ارائه دادند.

گفتین است، انجام بازدیدهای مستمر نظارتی، اجرای مطلوب پروتکل ها از جمله پروتکل مددکاری، پیشرفت مناسب هتلینگ مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه، اجرای موفق برنامه مدیریت درمان سکته مغزی، تکمیل به هنگام سامانه های اطلاعاتی از جمله آواب، تعیین تکلیف به هنگام بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی و رضایت آنها و استانداردسازی مطلوب بخش های اورژانس، از جمله عملکردهای مناسب حوزه درمان این دانشگاه بوده است که در تعدادی از حوزه های عملکردی دانشگاه، نیاز به اقدامات مداخله ای و ارتقای فرایند دارد.

  • گروه خبری : آخرین اخبار
  • کد خبر : 197477
کلمات کلیدی