1 مورد یافت شد

عمل پیوند قلب در استان یزد از سرگرفته شد

استان یزد از سرگرفته شد رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری وزارت بهداشت خبر داد؛ عمل پیوند قلب در استان یزد از سرگرفته شد رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری وزارت بهداشت از انجام اعمال پیوند قلب در استان یزد خبر...