1 مورد یافت شد

برگزاری نشست مجازی وزرای بهداشت جنبش عدم تعهد با موضوع "اتحاد علیه ویروس کرونا (کووید-19)

برگزاری نشست مجازی وزرای بهداشت جنبش عدم تعهد با موضوع "اتحاد علیه ویروس کرونا (کووید-19) برگزاری نشست مجازی وزرای بهداشت جنبش عدم تعهد با موضوع "اتحاد علیه ویروس کرونا (کووید-19) نشست مجازی وزرای بهداشت کشورهای جنبش عدم تعهد به...