1 مورد یافت شد

اختتامیه سومین جشنواره پژوهش های آموزش علوم پزشکی و سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

جشنواره پژوهش های آموزش علوم پزشکی و سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری همزمان برگزار شد؛ اختتامیه سومین جشنواره پژوهش های آموزش علوم پزشکی و سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری روز گذشته اختتامیه سومین جشنواره پژوهش های...