1 مورد یافت شد

دو سه هفته گذشته روزهای سختی بر ما گذشت

حاشیه هیات دولت: دو سه هفته گذشته روزهای سختی بر ما گذشت وزیر بهداشت گفت: در جلسه امروز گزارشی از استان های گرفتار کرونا به رییس جمهور و دولت ارائه کردم و دو سه هفته گذشته بر ما همکاران مان و مردم به ویژه در استانهای غربی، شمال غربی، جنوب، جنوب غرب و...