1 مورد یافت شد

دو سه هفته گذشته روزهای سختی بر ما گذشت

روزهای سختی بر ما گذشت وزیر بهداشت در حاشیه هیات دولت: دو سه هفته گذشته روزهای سختی بر ما گذشت وزیر بهداشت گفت: در جلسه امروز گزارشی از استان های گرفتار کرونا به رییس جمهور و دولت ارائه کردم و دو سه هفته گذشته بر ما همکاران مان و...