1 مورد یافت شد

نقش موثر بهورزان در آموزش، پیشگیری و غربالگری کرونا

نقش موثر بهورزان در آموزش، پیشگیری و غربالگری کرونا نقش موثر بهورزان در آموزش، پیشگیری و غربالگری کرونا کارشناس مسئول امور بهورزی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بهورزان را سربازان خط مقدم جبهه پیشگیری و مبارزه با...