1 مورد یافت شد

شناسایی ویروس کرونا در هوای محیط های بسته فاقد تهویه مناسب در شهر تهران

هوای محیط های بسته فاقد تهویه مناسب در شهر تهران رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت خبر داد: شناسایی ویروس کرونا در هوای محیط های بسته فاقد تهویه مناسب در شهر تهران رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت ضمن اعلام...