دفتر امور پرستاري با هماهنگي مركز مديريت بيماريها اقدام به برگزاري سه كارگاه در تبريز شامل دانشگاه هاي (اروميه ، اردبيل، كرمانشاه، كردستان، ايلام، همدان و تبريز در تاريخ 20 و 21 مهرماه سال جاري و كارگاه دوم در مشهد مقدس و شامل دانشگاه هاي (مشهد ،مازندران،خراسان شمالي و جنوبي، بابل، گلستان سبزوار و گناباد)

در تاريخ 6 و 7 آبان ماه سالجاري و كارگاه سوم در قزوين شامل دانشگاه هاي (تهران، شهيد بهشتي، ايران، گيلان ، زنجان، شاهرود، قم ، مركزي و قزوين ) در تاريخ 13و 14 آبان ماه نموده است در برنامه هاي آتي براي ديگر همكاران دانشگاهي نيز كارگاه فوق برگزار خواهد شد لازم به ذكر است كه گروه هدف براي اين كارگاه ها مدير پرستاري دانشگاه، پرستاران كنترل عفونت و نيز سوپر وايزر آموزشي تعدادي از مراكز مي باشند.