درباره خدمت

عنوان خدمت

تخصیص مشمولین تعهدات قانونی در دانشگاه های علوم پزشکی

شناسه خدمت

10031028102

گروه خدمت

خدمات آموزش و پژوهش,سایر گروه ها

نمودار مراحل خدمت

مشخصات خدمت

شرح خدمت

• مدیریت جذب هيات علمي در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور • ثبت درخواست متقاضيان جذب هيات علمي در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور • ارسال مستندات موردنياز به صورت غیر حضوری • افزایش نظارت بر روندجذب هيات علميدر دانشگاههاي علوم پزشكي كشور • سامان دهی و برقراری نظم در جذب هيات علمي • قابلیت پيگيري متقاضيان از روند بررسي و جذب در دانشگاهها • قابلیت تهیه گزارش های مدیریتی • نگهداری الکترونیک مستندات متقاضیان جذب هيات علمي • قابلیت دسترسی نهاد های نظارتی به روند جذب هيات علمي

مدارک مورد نیاز

مستندات لازم

نوع خدمت

,خدمت به شهروندان (G2C)

ماهیت خدمت

,حاکمیتی

سطح خدمت

,ملی

رویداد خدمت

,آموزش

نحوه شروع

,تشخیص دستگاه

قوانین و مقررات

جزئیات خدمت

آمار درخواست، ارائه یا دریافت خدمت

500

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

12

تواتر

12

ساعات ارائه خدمت

تعداد بار مراجعه حضوری

500

هزینه ارائه خدمت

نحوه دسترسی به خدمت

مرحله اطلاع رسانی خدمت الکترونیکی

اینترنتی

ورود به سایت

مرحله درخواست خدمت الکترونیکی

مرحله تولید خدمت (فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها ) غیرالکترونیکی

ضرورت مراجعه حضوری

مرحله ارائه خدمت

ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه

زیر خدمات

شامل هیچ زیرخدمتی نمی باشد

توافق نامه سطح خدمت

فرم انتقادات و پیشنهادات